Informace k začátku školního roku

  1. Testování

K testování na začátku školního roku použijeme antigenní testy.
Ve středu 1. září proběhne testování od 7.45 v kmenové učebně. Ve dnech 6. a 9. září se uskuteční testování od 7.30 v kmenové učebně. Testování bude probíhat tradičně tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyzvedne si testovací sadu v kanceláři školy.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tito žáci přijdou do školy na začátek výuky, první den v 8.00.
Informaci o termínu druhé dávky očkování nahlaste ihned třídnímu učiteli.
V případě, že se žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (vyšší gymnázium), nebo roušku (nižší gymnázium) a to i v prostorách učeben. Tento žák dále: nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních žáků a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, přitom ale dodržuje rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru. Uvedená opatření budou v platnosti do 10. září.

Věřím, že všichni žáci, kteří nebudou očkovaní, se testování zúčastní. Stejná pravidla platí také pro zaměstnance školy.

 V případě pozitivního výsledku u nezletilého žáka bude tento žák umístěn do izolační místnosti, škola kontaktuje zákonného zástupce k jeho okamžitému vyzvednutí.
Pokud je pozitivně testovaným zletilý žák, tak bez zbytečného odkladu opouští školu.
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat o pozitivním testu svého lékaře, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
Žákovi, který byl v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu při odběru 9. září, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. Po testech 1. a 6. září žáci s negativním výsledkem testu zůstávají ve škole, i když se ve třídě objeví žák s pozitivním výsledkem testu.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole ve stanovených dnech v kontaktu s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

  1. Provoz školy

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.
V současné době žáci primy a sekundy rouškou, ostatní žáci respirátorem.
Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, tak bude tato skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci žáka s žádostí o bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zletilý žák odchází školy sám.
Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest.  Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy, nezletilý žák je umístěn do izolační místnosti. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Zákonný zástupce nezletilého žáka, resp. zletilý žák telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

V jednotlivých učebnách a u vstupu do budovy, do učebny IT a školního bufetu jsou umístěny dezinfekční prostředky.

 Provoz školního bufetu se řídí pokyny provozovatele!

Těšíme se na Vás.