Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2018

Informace k přijímacímu řízení na Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 pro uchazeče a zákonné zástupce:

Všem uchazečům byly zaslány pozvánky na adresu, uvedenou na přihlášce. Součástí pozvánky je evidenční číslo uchazeče, pod kterým bude zařazen do naší výsledkové listiny.

Výsledky testů budou společností CERMAT zpřístupněny v pátek 27. dubna, následně budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu a vývěsce školy.

Rovněž upozorňujeme na právo zákonného zástupce nahlédnout do spisu uchazeče před vydáním rozhodnutí, ve čtvrtek 26. 4. 2018 v čase 9.00 – 11.00.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání se dle platné legislativy nezasílá. Přijatí uchazeči mají za povinnost potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na uvedené škole odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění na vývěsce a webu školy).

Nepřijatým uchazečům  bude rozhodnutí rozesíláno poštou. Od prokazatelného převzetí rozhodnutí má zákonný zástupce 3 pracovní dny pro případné podání odvolání proti rozhodnutí.

Dovolujeme si požádat všechny přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce o včasné odevzdání zápisového lístku. V případě, že jste se rozhodli pro jinou školu, dejte nám tuto informaci vědět včas a průkazným způsobem (osobně, písemně nebo mailem).Zápisové lístky můžete odevzdávat v kanceláři školy, v pracovních dnech do 15.30 hod., v  pátek do 14.00 hod. Děkujeme.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na skola@gymjc.cz nebo telefon 493533005.

Kritéria PZ (čtyřletý obor) Kritéria PZ (šestiletý obor)

Základní informace k přijímacímu řízení pro obor 79-41- K/41 Gymnázium čtyřleté a pro obor 79-41- K/61 Gymnázium šestileté:

1. Vyplněnou přihlášku je nutno dodat osobně na ředitelství školy nebo zaslat doporučeným dopisem do 1. 3. 2018. Přihlášku ke vzdělávání vydává uchazečům dle zákona jejich základní škola. Přihlášku lze také
stáhnout z internetových stránek MŠMT.

Poznámky pro vyplnění přihlášky
 Přihlášku vyplňte pečlivě v souladu s novelou školského zákona a s platnou vyhláškou o přijímacím řízení.
 Do přihlášky uvádějte jméno, e-mail a podpis toho zákonného zástupce, který bude následně se školou komunikovat (přebírat rozhodnutí – osobně i písemně, případně podávat odvolání). Škola nemůže vydávat dokumenty jiné osobě než té, která je uvedena v přihlášce.  Součástí přihlášky jsou originály nebo ověřené kopie vysvědčení ze ZŠ nebo víceletého gymnázia z konce předchozího a pololetí probíhajícího školního roku. Tyto dokumenty nemusí být přiloženy v případě, že klasifikace z uvedených ročníků je na přihlášce ověřena příslušnou základní školou.
 Nevyžadujeme lékařské potvrzení. V případě žádosti o uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek je nutné doložit doporučení poradenského zařízení (příslušné pedagogicko-psychologické poradny), které není starší než jeden rok.
 Uchazeči s jinou než českou státní příslušností předloží doklad o trvalém pobytu v ČR v případě přijetí, nejpozději však do 1. 9. aktuálního roku.
 Uchazeči se statutem cizince podle §20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebudou konat zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

2. Všichni přihlášení uchazeči budou konat centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky, které poskytuje firma CVVZ (www.cermat.cz). Vzorové úlohy jsou k dispozici na webových stránkách této společnosti. Testy se uskuteční v budově Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 ve dnech:
12.a 16. dubna 2018 – čtyřletý obor
13.a 17.dubna 2018 – šestiletý obor

3. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna v souladu s platnou legislativou do 31.1.2018