Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2021 

Informace k podaným odvoláním proti nepřijetí ke vzdělávání na LG Jičín
V rámci autoremedury bylo ve věci odvolání vyhověno nejlépe umístěným nepřijatým uchazečům. Místa uvolněná přijatými uchazeči, kteří neodevzdali zápisový lístek, byla takto obsazena. Ostatní odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí  byla postoupena zřizovateli, Královéhradeckému kraji. Ten v zákonné lhůtě o těchto odvoláních rozhodne a účastníkům řízení sdělí své rozhodnutí písemně.


Výsledky PZ 2021
šestiletý obor vzdělávání čtyřletý obor vzdělávání
výsledková listina výsledková listina
vzor odvolání vzor odvolání

Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů:
Zákonní zástupci přijatých uchazečů mají od oznámení výsledků přijímacího řízení 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku.

V souvislosti s tím si dovolujeme požádat zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří jsou pro naši školu rozhodnuti, aby laskavě odevzdali zápisový lístek co nejdříve. Při osobním předání od nás následně získáte informace k výběru cizího jazyka a volitelného předmětu.

Zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří jsou rozhodnuti odevzdat zápisový lístek na jinou školu pak chceme požádat, aby nám toto své rozhodnutí laskavě sdělili a urychlil se tak proces odvolacího řízení, na jehož výsledek čekají mnozí nepřijatí uchazeči.

 Informace pro zákonné zástupce nepřijatých uchazečů:
S ohledem na fakt, že mezi přijatými uchazeči je každoročně větší počet těch, kteří mají jako první volbu jinou střední školu a tedy jejich zákonní zástupci odevzdají zápisový lístek na druhou školu, dovolujeme si vám k výsledkům přijímacího řízení připojit tuto informaci.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole (tj. převzetí doporučeného dopisu).

K podání odvolání využijte prosím přiložený formulář.

Pokud ředitel školy odvolání vyhoví, vydá nové rozhodnutí o přijetí. Vydávání nového rozhodnutí se řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  1. Existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět.
  2. Uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

 Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

V případech, že ředitel školy z kapacitních důvodů nemohl vyhovět odvolání, postupuje se odvolání s celým spisem uchazeče zřizovateli, Královéhradeckému kraji.  

Kritéria přijetí pro čtyřletý obor Kritéria přijetí pro šestiletý obor