Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2019

Škola přijala 50 zápisových lístků do čtyřletého oboru a 30 do šestiletého oboru vzdělávání. Za přijaté uchazeče, kteří na naše gymnázium zápisový lístek neodevzdali, byli v rámci autoremedury na základě vyhovění odvolání přijati nejlépe umístění nepřijatí uchazeči. Ostatní odvolání, podaná zákonnými zástupci nepřijatých uchazečů se postupují zřizovateli, tedy Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Zřizovatel má následně dle platné legislativy 30 dnů na sdělení svého rozhodnutí.
Výsledky přijímacího řízení 2019
šestileté studium čtyřleté studium

Informace pro zákonné zástupce!

Zákonní zástupci přijatých uchazečů si mohou převzít rozhodnutí o přijetí v pondělí 29. dubna a v úterý 30. dubna vždy od 12.00, v dalších pracovních dnech pak od 7.30 do 15.00.  Pokud jste již rozhodnuti, vezměte s sebou prosím zápisový lístek.

Nevydaná rozhodnutí se dle platné legislativy nezasílají.

Pokud jste rozhodnuti pro druhou školu, sdělte nám prosím s ohledem na další čekající uchazeče tuto informaci bez většího odkladu a průkazným způsobem. V případě, že se ještě rozhodujete, kam podáte zápisový lístek, běží dle zákona pro odevzdání zápisového lístku 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

 Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů  si mohou převzít rozhodnutí o nepřijetí v pondělí 29. dubna a v úterý 30. dubna vždy od 12.00 nebo ve čtvrtek 2. května od 7.30 do 15.00., zároveň mohou podat odvolání proti rozhodnutí na formulář, který bude připraven v kanceláři školy.

Nevydaná rozhodnutí o nepřijetí se dle platné legislativy následně 3. května 2019 odešlou poštou.  Zákonný zástupce má pak na případné podání odvolání 3 dny od převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

                                                                       Předem děkujeme za spolupráci

                                                                                                     Vedení LG Jičín

Klíč k ilustračním testům
šestileté studium čtyřleté studium
Ma Ma
ČJ ČJ


Pro školní rok 2019/20 budou otevřeny 2 třídy čtyřletého oboru (pro žáky devátých tříd), celkem 50 míst a jedna třída šestiletého oboru (pro žáky sedmých tříd), celkem 30 míst.
Dny otevřených dveří: 5.únor 2019 (14.00 – 16.30).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy  jsou MŠMT vyhlášeny takto:

12. a 15. dubna 2019: Gymnázium – čtyřletý obor
16. a 17. dubna 2019: Gymnázium – šestiletý obor

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna v souladu s platnou legislativou do konce ledna 2019. 

Kritéria přijímacího řízení
šestiletý obor vzdělávání čtyřletý obor vzdělávání

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání: Nejpozději 1.března 2019 !

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

 

Informace o přípravném kurzu k přijímacím zkouškám pro žáky sedmých tříd

Kurzy jsou naplánovány do období bezprostředně předcházejícího přijímacím zkouškám.  Kurz bude probíhat v označených učebnách přízemí budovy gymnázia, vzhledem k vysokému počtu zájemců vždy ve dvou výukových skupinách. Z tohoto důvodu také došlo k úpravě programu některých odpolední (výměna matematiky za český jazyk)

Každý odpolední blok bude obsahovat jiná témata a cvičné úlohy, je tedy možno absolvovat všechny „lekce“, nebo si vybrat jen některá odpoledne s ohledem na vlastní časové možnosti uchazeče nebo konkrétní zaměření lekce na matematiku či český jazyk.

V průběhu kurzu by si uchazeči měli osvojit technologii práce s testy, seznámit se se vzorovými úlohami a projít tematické okruhy, jejichž znalost se v testech na základě zkušeností z minulých let předpokládá.

Předběžné přihlášky posloužily pouze k orientační informaci škole, uchazeč se tedy vzhledem k měnícím se okolnostem svého výběru nemusí striktně držet.

Pro pokrytí nákladů (učebny, příprava materiálů, kvalifikovaní lektoři z řad pedagogů) jsou jednotlivá odpoledne zpoplatněna. Za šedesátiminutovou lekci je platba ve výši 50,-Kč. Platí se jednotlivě vždy před zahájením hodiny (u stolku ve vestibulu školy), každý platící obdrží příjmový doklad. Vzhledem k tomu, že škola nemá pro uvedený případ zřízenu doplňkovou činnost, je na základě smlouvy se školou organizátorem kurzů Mgr. Daniela Koudelková, disponující živnostenským oprávněním pro uvedenou činnost.

Termíny: 1x týdně odpoledne, čtvrtek nebo středa (čas 15.00 – 16.00)  

10. leden čtvrtek český jazyk
17. leden čtvrtek matematika
23. leden středa matematika
30. leden středa český jazyk
14. únor čtvrtek český jazyk
21. únor čtvrtek matematika
27. únor středa matematika
06. březen středa český jazyk
21. březen čtvrtek matematika
28. březen čtvrtek český jazyk
03. duben středa český jazyk
10. duben středa matematika

Mimo uvedené termíny pořádá škola 5. února  v rámci DOD cvičné příjímací zkoušky!

Informace o přípravném kurzu k přijímacím zkouškám pro žáky devátých tříd

Kurzy jsou naplánovány do období bezprostředně předcházejícího přijímacím zkouškám.  Kurz bude probíhat v označených učebnách přízemí budovy gymnázia, vzhledem k vysokému počtu zájemců vždy ve dvou výukových skupinách.

Každý odpolední blok bude obsahovat jiná témata a cvičné úlohy, je tedy možno absolvovat všechny „lekce“, nebo si vybrat jen některá odpoledne s ohledem na vlastní časové možnosti uchazeče nebo konkrétní zaměření lekce na matematiku čičeský jazyk.

Předběžné přihlášky posloužily pouze k orientační informaci škole, uchazeč se tedy vzhledem k měnícím se okolnostem svého výběru nemusí striktně držet.

Pro pokrytí nákladů (učebny, příprava materiálů, kvalifikovaní lektoři z řad pedagogů) jsou jednotlivá odpoledne zpoplatněna. Za lekci v délce 85 minut je platba ve výši 70,-Kč. Platí se jednotlivě vždy před zahájením hodiny (u stolku ve vestibulu školy), každý platící obdrží příjmový doklad. Vzhledem k tomu, že škola nemá pro uvedený případ zřízenu doplňkovou činnost, je na základě smlouvy se školou organizátorem kurzů Mgr. Daniela Koudelková, disponující živnostenským oprávněním pro uvedenou činnost.

Termíny: Čtvrtek nebo středa (čas 15.00 – 16.25)  

10. leden čtvrtek matematika
23. leden středa český jazyk
14. únor čtvrtek matematika
27. únor středa český jazyk
06.března středa matematika
21. březen čtvrtek český jazyk
03. duben středa matematika

Mimo uvedené termíny pořádá škola 5. února 2019 od 14 hodin Den otevřených dveří s cvičnými přijímacími zkouškami.