Historie

Založení gymnázia v Jičíně Albrecht z Valdštejna

Podzim 1623 rozhodnutí. Únor 1624 zahájení vyučování. Stavba gymnázia, koleje a semináře.

Albrecht z Valdštejna

Jezuitské gymnázium
Založeno jako jedno z prvních gymnázií na území Čech a Moravy. Z těch dodnes existujících je jen 6 na území ČR starších, v Královéhradeckém kraji nejstarší střední škola.

Zakládací listina
Zakládací listina potvrzuje nejen právo vyučovat, ale obsahuje i požadavek, aby vyučující jezuita uměl německy i česky!

Jezuitská kolej a gymnázium

Jezuitská kolej

Jezuitské gymnázium 1624 – 1777
Stavba gymnázia, koleje a semináře podle projektu Andrea Spezzy, komplikace po smrti Valdštejna .V prvních měsících řídí školu páter CORONIUS, prvním školním prefektem byl od roku 1625 Mikuláš Kučera. Na 160 studentů z širokého okolí Šestitřídní škola, základem latina, řečtina, literatura, filozofie a theologie. Studuje a později zde působí jako pedagog obránce jazyka českého Bohuslav Balbín.

Bohuslav Balbín
František Ferdinand Gallas

 

 

 

 

 

 

 

Studuje a v semináři je ubytována řada synů z urozených rodin např. syn zakladatele nejmocnějšího severočeského rodu František Ferdinand Gallas.

Zrušení a znovuobnovení školy 1807 c.k. státní gymnázium
Josefínské reformy -1773 omezení činnosti Jezuitů, škola končí 1777, 30 let nemá Jičín vyšší školu. Od roku 1801 snaha o obnovení gymnázia.
Měšťan Jan Karel Kneis – vyjednávání, dopisy do Vídně
Povoleno 1806, výuka začíná 1807.

C.K. státní gymnázium
Slavnostní obnovení školy zahrnovalo i bohoslužby, polední hostinu s výstřely z děl a večerní reprezentační ples C.k. státní gymnázium 1807-1918. První prefekt státní školy Václav Picek .Pětitřídní, od roku 1819 šestitřídní klasické gymnázium. Základní předměty: Latina, náboženství, zeměpis, dějepis a matematika. V nižších ročnících přírodověda, ve vyšších řečtina.
Výuka probíhá v němčině, ve vyšších ročnících v prvních desetiletích v latině.
Označení tříd od prima po ……..
Po roce 1819 nepovinná čeština (prof. Josef Chmela). Nižší ročníky zde studuje František Ladislav Rieger (jakožto velmi nadaného žáka ho profesoři pověřují výukou spolužáků!).

Osobnosti a národní obrození
Nižší ročníky zde studuje František Ladislav Rieger (jakožto velmi nadaného žáka ho profesoři pověřují výukou a dokonce zkoušením spolužáků!

Vyučují zde pozdější ředitel František Šír, literát Šimon Karel Macháček, katecheta a aktivista revoluce 1848 Jan Sidon nebo zakladatel Jednoty českých matematiků Josef Vaňaus.

Reformy a české gymnázium
1857 velké oslavy 50. let obnovení (průvod, ples)
Změna v osmitřídní gymnázium
Nové předměty – tělocvik, kreslení
1867 čeština se stává vyučovacím jazykem
Zavedení systému hodnocení prospěchu (7 stupňů), dále pak pěti stupňů chování a pěti pilnosti. Zavádějí se klasické maturitní zkoušky, k nim došla často jen polovina studentů………….

František Lepař

František Lepař a nová budova školy
– rodák z Lipňan u Olomouce
– od r.1856 profesor gymnázia v Jičíně (řečtina/latina)
– autor česko-řeckého slovníku a řecké cvičebnice
– Spolu se svými syny průkopník turistiky a propagátor Prachovských skal
– 1871-91 ředitel gymnázia
– pro chudé studenty získal Valdštejnská stipendia
– 1882-83 se zasloužil o výstavbu nové budovy školy

1882-83 výstavba nové budovy školy – zakoupení pozemku, staví se z cihel, pálených z hlíny odebírané v místě, škola má i zimní tělocvičnu a kapli

 

Konec 19. a počátek 20.století
Klasické gymnázium, prestižní ústav
Bohaté sbírky (dary např. od Emila Holuba)
Studuje zde řada pozdějších významných osobností
Souběžně existuje Reálné gymnázium a krátce také Dívčí gymnázium
Mění se maturity (jen celkové hodnocení)
Dopolední výuka s rozvrhem a zvoněním
1909 první studentky (9), počátek koedukovaného vyučování
Za 1. světové války omezování výuky

Československé státní gymnázium
1918 -1939
Klasické gymnázium modernizováno, větší důraz na přírodní vědy
Buduje se letní tělocvična a upravuje zahrada
1932 čestný název Čs. státní gymnázium Františka Lepaře
Prestižní škola s řadou osobností
1939-45 Okupace – změna osnov, posílení tělocviku a němčiny, ke konci války ne výuka – je zde lazaret
1945 Obnovení, po únoru 1948 postupně omezováno, přeměna na Jedenáctiletou všeobecně vzdělávací školu

Období socializmu
Po únoru 1948 postupně gymnázium omezováno, přeměna na Jedenáctiletou všeobecně vzdělávací školu
1953 -1968
JVVŠ a SVVŠ, výuka ovlivněna ideologií
Ve škole zároveň základní škola (až do poloviny 70.let)
– 2 sbory a 2 ředitelny
1968 Obnoveno gymnázium (čtyřletý obor 4.ABC)
1974 Oslavy 350. let školy
V rámci možností snaha o kvalitní výuku, zásluha jednotlivých profesorů

Gymnázium po listopadu 1989
Reforma výuky – osmileté a čtyřleté gymnázium
1990 Navrácení čestného názvu Lepařovo gymnázium
Počátek rekonstrukce budovy
Rekonstrukce prostor auly
1999, 2004 a 2009 oslavy založení školy
2007 Osmiletý obor nahrazen šestiletým
Zavedení širokého výběru volitelných předmětů
Postupná rekonstrukce a modernizace budovy (střecha, šatny u tělocvičny, elektrorozvody, rozvody vody a toalety, šatny v suterénu, technické vybavení, úpravy zahrady s pergolou……..

Ti jsou všichni naši…

Pedagogové a ředitelé František ŠírFrantišek Lepař
Význačný politik 19. století, „vůdce národa“ František Ladislav Rieger
Přírodovědec, zakladatel přírodovědeckého ústavu Akademie věd Gustav Gruss
Zakladatel archivnictví Josef Emler
Zakladatel Jednoty českých matematiků Josef Vaňaus
Spisovatelé a literáti Bohuslav Balbín, Šimon Karel Macháček, Antal Stašek, Josef Jakubec, Josef Štefan Kubín
Ti jsou všichni naši…
Historici Ferdinand Menčík, Robert Kvaček, Karel Štefek, Marie Neudorflová, Martin Kovář
Zakladatel občanských záložen, „Kampeliček“ Cyril Kampelík
Lékař a zakladatel jičínské nemocnice Otakar Kukula
Lidický farář Josef Šemberka
Válečný hrdina, výsadkář Miroslav Špot
Lékař, profesor Antonín Fingerland

Ti jsou všichni naši
Emeritní rektorka TU LIberec Olga Hasprová
Filosof, teolog a zakladatel MCDO Miloš Raban
Režisérka Věra Plívová – Šimková
Herci Jana Plodková a Daniel Krejčík
Frontman hudební skupiny Chinaski Michal Novotný – Malátný
Spisovatelé Stanislav RudolfLubor Vokrouhlický
A také
Několik rektorů, prorektorů a děkanů UK Praha i MU Brno….
Několik ministrů, starostů a dalších politiků….
Desítky našich krajanů v USA (za všechny hudebník Lu Hromádka)
Spousta i mezinárodně úspěšných sportovců
Ti jsou všichni naši
A řada dalších úžasných lidí, kterým se omlouvám za opomenutí
Mimo jiné také polovina současného sboru a všichni jeho ředitelé od roku 1972………..

A co nás čeká ?

Modernizace forem výuky
Výstavba výtahu a únikového schodiště
Vybudování učeben v podkroví budovy
Rozvoj kulturních aktivit (koncert školních kapel)
Záměr výstavby velké tělocvičny
2024 Oslavy 400 let založení gymnázia

 

2007 – je prosazena koncepce šestiletého studia. Vzhledem k velkému zájmu o studium je MŠMT a Královéhradeckým krajem schválen záměr navyšování počtu tříd a žáků školy. Zahajuje se práce na projektu modernizace budovy a půdní vestavby odborných učeben.

1999 – oslavy 375 let gymnázia

1991 – obnovení názvu školy – Lepařovo gymnázium. Postupně se výuka sjednocuje – existuje všeobecná větev čtyřletého studia. V duchu prvorepublikové tradice vzniká osmileté všeobecné studium. Specializace se děje především prostřednictvím seminářů.

1974 – oslavy 350 let gymnázia 

1968 – obnovení názvu gymnázium, stabilizuje se obsah i délka studia (4 roky). Existuje humanitní a přírodovědná větev

1964 – rozdělení školy, v jediné budově působí střední všeobecně vzdělávací škola i ZDŠ

1953 – proměna gymnázia v Jedenáctiletou střední školu

1932 – škola získává čestný název Gymnázium Františka Lepaře

 

1918-československé státní gymnázium – mění se osnovy i poměry ve škole

1909 – počátek koedukovaného vyučování, do školy nastupuje prvních devět studentek

1882 – 1883 – výstavba nové budovy gymnázia, zásluhou Františka Lepaře dostává Jičín důstojný stánek vzdělávání

1869 – poprvé se vyučuje tělesná výchova, začínají se organizovat výlety a mimoškolní akce, narůstají problémy se stavem staré budovy

1867 – zahájení výuky všech předmětů v češtině 

1857 – velké oslavy 50 let obnovení školy

1849 – škola se transformuje v osmileté gymnázium, mění se osnovy, přibývá přírodovědných předmětů

1819 – poprvé se (zatím nepovinně) vyučuje v češtině. Působí zde první vyučující českého jazyka Josef Chmela. Studuje zde F. L. Rieger.

1807 – obnovení školy zásluhou jičínského radního Jana Karla Kneise, vzniká c.k. státní gymnázium. Z předmětů dominuje latina a řečtina, vyučuje se v němčině. Působí zde obrozenci František Šír, Šimon Karel Macháček, s nimi spolupracuje Antonín Marek.

1777 – 1807 – Jičín je bez střední školy. Reformy Marie Terezie a Josefa II. ruší jezuitské gymnázium

1624 – 1777 – Jezuitské gymnázium funguje ve staré budově gymnázia. Studuje zde například Bohuslav Balbín, který zde později působí jako profesor

1624 – založení jezuitského gymnázia Albrechtem Václavem Eusebiem z Valdštejna