Spolek rodičů a přátel LG

Hlavní cíle Spolku rodičů a přátel

 • seznamuje školu s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
 • pomáhá škole zabezpečovat mimoškolní aktivity jako výměnné pobyty, výlety, zájezdy, kroužky, vzdělávací projekty a sportovní a kulturní akce

Organizace Spolku rodičů a přátel

 • Členem Spolku rodičů a přátel může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Spolku rodičů a přátel.
 • Činnost Spolku rodičů a přátel řídí předseda a rada rodičů. Orgány projednávají otázky v působnosti Spolku rodičů a přátel a zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy a státní správy a jiným organizacím. V čele rady je volený předseda s místopředsedou.
 • Předseda: Hana Kleistnerová
 • Místopředseda: MUDr. Eva Cyranyová
 • Hospodář: Ivana Jirásková
 • Kontakt Spolu rodičů a přátel Lepařova gymnázia spolek@gymjc.cz
 • Číslo účtu spolku 240009282/0300

Hospodaření Spolku přátel

 • Majetek Spolku přátel tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a dotace z veřejných rozpočtů. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc žákům a škole. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění členů vždy na jedno hospodářské období.
 • Se svým majetkem hospodaří Spolek rodičů a přátel samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období.
 • Mimořádné investice SRP

Dokumenty

 • Stanovy
 • Zápis členské schůze
 • Výroční zpráva

Darovací smlouvy uzavřené 2017/2018

 • Darovací smlouva

Seznam členů Spolku rodičů a přátel Lepařova gymnázia k 01. 11. 2017

1.A Darina Jochmanová
1.B Hana Kleistnerová
2.A Lukáš Kuba
2.B Pavla Lambertová
Petr Smetana
3.A Monika Svobodová
Lenka Debnárová
3.B Michaela Nálevková
Zdeněk Sajdl
4.A Aleš Jiránek
Zbyněk Rolf

 

Šestileté studium:

PRIMA 1.C Petr Lisý
SEKUNDA 2.C Iva Táborská
TERCIE 3.C Ilona Mydlářová
KVARTA 4.C Jaroslava Droznová Adamíková
Jitka Vitvarová
KVINTA 5.C Miloš Novotný
Petra Kodešová
SEXTA 6.C Alena Macounová
Eva Cyranyová

Kontakt Spolu rodičů a přátel Lepařova gymnázia spolek@gymjc.cz