Spolek rodičů a přátel LG


Výbor Spolku rodičů a přátel při Lepařově gymnáziu rozhodl o termínu a výši příspěvku do fondu spolku. Pokud jste tak dosud neučinili, zašlete částku 300,- Kč převodem na účet SRP 240009282/0300.  V případě sourozenců, studujících současně, je částka u mladšího snížena na 200,- Kč (možno zaslat celkovou částku jednou platbou). Při převodu nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka a třídu. Děkujeme.


Hlavní cíle Spolku rodičů a přátel

 • seznamuje školu s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
 • pomáhá škole zabezpečovat mimoškolní aktivity jako výměnné pobyty, výlety, zájezdy, kroužky, vzdělávací projekty a sportovní a kulturní akce

Organizace Spolku rodičů a přátel

 • Členem Spolku rodičů a přátel může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Spolku rodičů a přátel.
 • Činnost Spolku rodičů a přátel řídí předseda a rada rodičů. Orgány projednávají otázky v působnosti Spolku rodičů a přátel a zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy a státní správy a jiným organizacím. V čele rady je volený předseda s místopředsedou.
 • Předseda: Hana Kleistnerová
 • Místopředseda: MUDr. Eva Cyranyová
 • Hospodář: Ivana Jirásková
 • Kontakt Spolu rodičů a přátel Lepařova gymnázia spolek@gymjc.cz
 • Číslo účtu spolku 240009282/0300

Hospodaření Spolku přátel

 • Majetek Spolku přátel tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a dotace z veřejných rozpočtů. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc žákům a škole. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění členů vždy na jedno hospodářské období.
 • Se svým majetkem hospodaří Spolek rodičů a přátel samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období.
 • Mimořádné investice SRP

Dokumenty

Darovací smlouva

Seznam členů Spolku rodičů a přátel Lepařova gymnázia k 01. 11. 2017

 Čtyřleté studium:

1.A  
1.B Jana Sochorová, Markéta Hlaváčková 
2.A  Monika Köstingerová, Ivana Nováková 
2.B Lada Smolíková
3.A Darina Jochmanová
3.B Hana Kleistnerová
4.A Lukáš Kuba
4.B  Pavla Lambertová, Petr Smetana

 Šestileté studium:

PRIMA 1.C Radka Stránská, Stanislava Nožičková
SEKUNDA 2.C Kateřina Šimánková, Radka Pospíšilová
TERCIE 3.C  Petr Lisý, Daniela Kotyšková
KVARTA 4.C Iva Táborská
KVINTA 5.C Jana Špicarová, Ilona Mydlářová
SEXTA 6.C
Jarmila Droznová Adamíková, Jitka Vitvarová
 

Kontakt Spolu rodičů a přátel Lepařova gymnázia spolek@gymjc.cz