Spolek rodičů a přátel LG


Výbor Spolku rodičů a přátel při Lepařově gymnáziu rozhodl o termínu a výši příspěvku do fondu spolku. Pokud jste tak dosud neučinili, zašlete částku 300,- Kč převodem na účet SRP 240009282/0300.  V případě sourozenců, studujících současně, je částka u mladšího snížena na 200,- Kč (možno zaslat celkovou částku jednou platbou). Při převodu nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka a třídu. Děkujeme.


Hlavní cíle Spolku rodičů a přátel

 • seznamuje školu s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
 • pomáhá škole zabezpečovat mimoškolní aktivity jako výměnné pobyty, výlety, zájezdy, kroužky, vzdělávací projekty a sportovní a kulturní akce

Organizace Spolku rodičů a přátel

 • Členem Spolku rodičů a přátel může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Spolku rodičů a přátel.
 • Činnost Spolku rodičů a přátel řídí předseda a rada rodičů. Orgány projednávají otázky v působnosti Spolku rodičů a přátel a zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy a státní správy a jiným organizacím. V čele rady je volený předseda s místopředsedou.
 • Předseda: Hana Kleistnerová
 • Místopředseda: MUDr. Eva Cyranyová
 • Hospodář: Ivana Jirásková
 • Kontakt Spolu rodičů a přátel Lepařova gymnázia spolek@gymjc.cz
 • Číslo účtu spolku 240009282/0300

Hospodaření Spolku přátel

 • Majetek Spolku přátel tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a dotace z veřejných rozpočtů. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc žákům a škole. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění členů vždy na jedno hospodářské období.
 • Se svým majetkem hospodaří Spolek rodičů a přátel samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období.
 • Mimořádné investice SRP

Dokumenty

Darovací smlouva

Seznam členů Spolku rodičů a přátel Lepařova gymnázia k 01. 11. 2017

 Čtyřleté studium:

1.A  
1.B  
2.A  
2.B  
3.A  
3.B Jana Sochorová, Markéta Hlaváčková
4.A  Monika Köstingerová, Ivana Nováková 
4.B Lada Smolíková

 Šestileté studium:

PRIMA 1.C  
SEKUNDA 2.C  
TERCIE 3.C Radka Stránská, Stanislava Nožičková
KVARTA 4.C Kateřina Šimánková, Radka Pospíšilová
KVINTA 5.C  Petr Lisý, Daniela Kotyšková
SEXTA 6.C  

Kontakt Spolu rodičů a přátel Lepařova gymnázia spolek@gymjc.cz