Spolek rodičů a přátel LG


Výbor Spolku rodičů a přátel při Lepařově gymnáziu rozhodl o termínu a výši příspěvku do fondu spolku. Na školní rok 2023/24  je výše příspěvku na žáka 400,- Kč. Zašlete prosím převodem na účet SRP 6606448309/0800.  V případě sourozenců, studujících současně, je částka u mladšího snížena na 300,- Kč (možno zaslat celkovou částku jednou platbou). Při převodu nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce jménopříjmení žáka a třídu. Děkujeme.


Hlavní cíle Spolku rodičů a přátel

 • seznamuje školu s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky
 • pomáhá škole zabezpečovat mimoškolní aktivity jako výměnné pobyty, výlety, zájezdy, kroužky, vzdělávací projekty a sportovní a kulturní akce

Organizace Spolku rodičů a přátel

 • Členem Spolku rodičů a přátel může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem Spolku rodičů a přátel.
 • Činnost Spolku rodičů a přátel řídí předseda a rada rodičů. Orgány projednávají otázky v působnosti Spolku rodičů a přátel a zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy a státní správy a jiným organizacím. V čele rady je volený předseda s místopředsedou.
 • Předseda: Radka Stránská
 • Hospodář: Ivana Jirásková
 • Kontakt Spolu rodičů a přátel Lepařova gymnázia spolek@gymjc.cz
 • Číslo účtu spolku: 6606448309/0800 (členské příspěvky)
 • Transparentní účet spolku: 000000-6606501309/0800  (dary – projekt školní zahrady)
   

Hospodaření Spolku přátel

 • Majetek Spolku přátel tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a dotace z veřejných rozpočtů. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc žákům a škole. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění členů vždy na jedno hospodářské období.
 • Se svým majetkem hospodaří Spolek rodičů a přátel samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období.
 • Mimořádné investice SRP
 • SRP

Dokumenty

Darovací smlouva

Kontakt Spolu rodičů a přátel Lepařova gymnázia spolek@gymjc.cz