Studentská a Školská rada

Studentská rada

Pro zajištění efektivní komunikace mezi vedením školy a studenty je zřízena Studentská rada. V ní jsou zastoupeny všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia skrze své radní (z každé třídy dva zástupci), z řad radních je zvolen rovněž předseda, který řídí a organizuje schůzky. Zasedání Studentské rady probíhá pravidelně, většinou jednou měsíčně (v případě potřeby i častěji). Za pedagogy je v radě přítomen Mgr. Martin Bažant. Studentská rada pomáhá i se zapojením studentů do různých školních aktivit (besedy, maturitní ples, charitativní akce apod.).

Kontakty

Školská rada

V souladu se zákonem existuje při škole Školská rada. V průběhu roku 2021 skončilo tříleté funkční období Školské rady a v měsíci září byli zvoleni nový členové. Pro následující období je sestavena Školská rada v následujícím složení.
Na třídních schůzkách byli zvolení dva zástupci rodičů
MUDr. Tomáš Hodač a Ing. Jiří Vitvar
Na schůzce pedagogických pracovníků byli zvoleni 2 zástupci zaměstnanců
Mgr. Iva Benešová a Ing. Vladimír Horčičko
Zřizovatelem (Královéhradecký kraj) byli jmenování 2 zástupci
Ing. Dana Kracíková a Ing. Zdeněk Švorc

Výsledky voleb do Školské rady

Složení Školské rady LG:
zástupci zřizovatele:
Ing. Dana KRACÍKOVÁ
Ing. Zdeněk ŠVORC 
zástupci pedagogů školy:
Mgr. Iva BENEŠOVÁ
Ing. Vladimír HORČIČKO
zástupci rodičovské veřejnosti:
MUDr. Tomáš HODAČ
Ing. Jiří VITVAR

Jednací řád Školské rady Lepařova gymnázia

  1. Veškeré záležitosti Školské rady se řídí §167 a 168 školského zákona.
  2. O zásadních záležitostech rozhoduje Školská rada hlasováním.
  3. Ke schválení je třeba nadpoloviční většiny hlasů ze všech členů rady.
  4. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
  5. Veškeré materiály, vyžádané k projednávání, budou radě předkládány nejpozději 1 týden před jejím jednáním.

Výňatek ze školského zákona č. 561/2004 Sb.
Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejích předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce._